PRESS DATA IN WALES

 
EIN GWASANAETH
 
CONTACT / CYSYLLTU
 
We monitor and analyse the news and comment across key media channels within Wales – to enable you to deliver your communications strategy more effectively

  WHAT WE DO
 

Press Data Cymru monitor more Welsh news content than
any other UK agency and because we are based in Wales, employing bi-lingual researchers, we bring that news to you faster and with more relevance than anyone else.

Local economic sustainability is one of our company values, which is why we invest in jobs in the markets in which our customers operate. If you are based in Wales or interested
in news that affects Wales, our work for you will be undertaken by an experienced and qualified team of Welsh researchers and account managers.


  FOLLOW US ON TWITTER

 
twitter.com/PressData
For service updates,
media news and more

  FOLLOW US ON FACEBOOK

 
facebook.com/pressdata
UK national front pages
– updated every day
 
 
Rydym yn monitro a dadansoddi newyddion a sylwadau prif ffynonellau cyfryngau Cymru – er mwyn eich galluogi i gyflenwi eich strategaeth gyfathrebu yn fwy effeithiol.

  BETH YDYM YN EI WNEUD

  Mae Press Data Cymru yn monitro mwy o gynnwys newyddion Cymreig nac unrhyw asiantaeth arall yn y DU a gan ein bod wedi ein lleoli yng Nghymru, yn cyflogi ymchwilwyr dwyieithog, fe ddown â’r newyddion hwnnw i chi yn gyflymach a’i wneud yn fwy perthnasol nac unrhyw un arall.

Mae cynaliadwyedd economaidd lleol yn un o werthoedd ein cwmni, a dyna pam ein bod yn buddsoddi mewn swyddi yn y marchnadoedd y mae ein cwsmeriaid yn gweithredu ynddynt. Os ydych wedi eich lleoli yng Nghymru neu â diddordeb mewn newyddion sy’n effeithio ar Gymru, gwneir ein gwaith ar eich cyfer chi gan dîm profiadol a chymwysedig o ymchwilwyr a rheolwyr cyfrifon Cymreig. 
Download map as PDF - Download map as PDF (Welsh)

 

For more information on the services that Press Data Cymru can offer and to ask about a free trial, please contact:

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau y gall Press Data eu cynnig ac i holi am ein cyfnod prawf am ddim, cysylltwch â


 

Rachael Dixon
Assistant Head of Client Services
0808 175 30 33  ADDRESS

 

Castle Court
6 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ